තාක්ෂණික සහාය

ව්‍යාපාර සම්බන්ධතා
විකිණීමෙන් පසු සේවාව
ව්‍යාපාර සම්බන්ධතා

සීමාසහිත ෂෙන්සෙන් යූග්‍රීන් පවර් විදුලි සමාගම
ඇලීන් ඩොං
දුරකථන: +86 186 6458 7107
විද්යුත් තැපෑල: dongyh@uugreenpower.com
ලිපිනය: 301, අංක 1 ගොඩනැගිල්ල, ෆැරඩ් කාර්මික උද්‍යානය, ටොංගුවාන් මාවත, ටියැන්ලියාවෝ ප්‍රජාව, ගුවැන්මිං දිස්ත්‍රික්කය, ෂෙන්සෙන්, චීනය

සිසිලියා වැන්ග්
දුරකථන: +86 150 1404 8386
විද්යුත් තැපෑල: wangge@uugreenpower.com
ලිපිනය: 301, අංක 1 ගොඩනැගිල්ල, ෆැරඩ් කාර්මික උද්‍යානය, ටොංගුවාන් මාවත, ටියැන්ලියාවෝ ප්‍රජාව, ගුවැන්මිං දිස්ත්‍රික්කය, ෂෙන්සෙන්, චීනය

 

සීමාසහිත ෂෙන්සෙන් යූග්‍රීන් පවර් විදුලි සමාගම
ජේම්ස් යාඕ
දුරකථන: +86 188 1409 5956
විද්යුත් තැපෑල: yaoyc@uugreenpower.com
ලිපිනය: 301, අංක 1 ගොඩනැගිල්ල, ෆැරඩ් කාර්මික උද්‍යානය, ටොංගුවාන් මාවත, ටියැන්ලියාවෝ ප්‍රජාව, ගුවැන්මිං දිස්ත්‍රික්කය, ෂෙන්සෙන්, චීනය

 

සීමාසහිත ෂෙන්සෙන් යූග්‍රීන් පවර් විදුලි සමාගම
ඩේවිඩ් ටැන්
දුරකථන: +86 186 0301 9108
විද්යුත් තැපෑල: tanwei@uugreenpower.com
ලිපිනය: 301, අංක 1 ගොඩනැගිල්ල, ෆැරඩ් කාර්මික උද්‍යානය, ටොංගුවාන් මාවත, ටියැන්ලියාවෝ ප්‍රජාව, ගුවැන්මිං දිස්ත්‍රික්කය, ෂෙන්සෙන්, චීනය

විකිණීමෙන් පසු සේවාව

සීමාසහිත ෂෙන්සෙන් යූග්‍රීන් පවර් විදුලි සමාගම
ෂාන් මහතා
දුරකථන: +86 188 1390 9163
විද්යුත් තැපෑල: zhanfl@uugreenpower.com
ලිපිනය: 301, අංක 1 ගොඩනැගිල්ල, ෆැරඩ් කාර්මික උද්‍යානය, ටොංගුවාන් මාවත, ටියැන්ලියාවෝ ප්‍රජාව, ගුවැන්මිං දිස්ත්‍රික්කය, ෂෙන්සෙන්, චීනය