තාක්ෂණික සහාය

ව්යාපාරික සම්බන්ධතා
අලෙවියෙන් පසු සේවාව
ව්යාපාරික සම්බන්ධතා

විද්යුත් තැපෑල:info@uugreenpower.com
ලිපිනය: 301, අංක 1 ගොඩනැගිල්ල, ෆැරඩ් කාර්මික උද්‍යානය, ටොන්ගුවන් මාවත, ටියැන්ලියාඕ ප්‍රජාව, ගුවැන්මිං දිස්ත්‍රික්කය, ෂෙන්සෙන්,, චීනය

අලෙවියෙන් පසු සේවාව

Shenzhen UUGreenPower Electrical Co., Ltd
ක්වින් මහතා
විද්යුත් තැපෑල:qinling@uugreenpower.com
ලිපිනය: 301, අංක 1 ගොඩනැගිල්ල, ෆැරඩ් කාර්මික උද්‍යානය, ටොන්ගුවන් මාවත, ටියැන්ලියාඕ ප්‍රජාව, ගුවැන්මිං දිස්ත්‍රික්කය, ෂෙන්සෙන්,, චීනය